ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA P.A. NOVA S.A.

Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402¹-402³ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
 13. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną Galeria Zamoyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 14. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Invest Kłodzko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności