Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat terminów i miejsca walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki.

27.02.2022

Raport - uchwały podjęte przez ZWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez ZWZA
Raport - powołanie osób nadzorujących
CV członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

21.06.2022 r.

Uchwały podjęte przez ZWZA
Uchwały podjęte przez ZWZA - załącznik
Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

26.05.2022 r.

Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2021
Srawozdanie z działalności Rady Nadzocrczej za 2021 rok
uchwały RN w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

25.05.2022 r.

Raport bieżący - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Zaktualizowana polityka wynagrodzeń
Uchwała RN w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Ocena sprawozdań finansowych za 2021 rok
uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

15.06.2021 r.

Raport - uchwały podjęte przez ZWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez ZWZA
Raport - powołanie osób nadzorujących
CV członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

14.06.2021 r.

Raport nr 17/2021 - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Paweł Ruka
Raport nr 18/2021 - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Grzegorz Chłopek
Candidate's statement - Grzegorz Chłopek

11.06.2021 r.

Raport nr 14/2021 - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Rafał Adamus
Raport nr 15/2021 - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Agnieszka Bobkowska

20.05.2021 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Raport biegłego rewidenta

25.06.2020 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P. A. NOVA SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2020

29.05.2020 r.

Raport nr 19/2020 z dnia 29.05.2020
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA SA zwołanego na dzień 25.06.2020

20.06.2018 r.

Raport bieżący nr 20/2018 - Uchwały podjęte przez ZWZ

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.