Regulamin serwisu internetowego PANOVA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. zasady korzystania z serwisu internetowego PA NOVA przez Użytkowników sieci Internet;
b. rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie przez spółkę P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach;
c. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora Serwisu;
d. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2 Definicje

PA NOVA – spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu internetowego PA NOVA.

ADMINISTRATOR SERWISU – spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

SERWIS – strony internetowe PA NOVA dostępne w serwisie w domenie: https://www.panova.pl, umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

UŻYTKOWNIK – każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

USŁUGI – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora Serwisu, w tym rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zasady zabezpieczeni danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

NEWSLETTR – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez PA NOVA za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe o usługach, nowościach i wydarzeniach w PA NOVA.

 

§ 3 Wymogi prawne

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem.

2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu.

 

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

1. Oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

a. system operacyjny: Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS X i OS X, Android;
b. przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 30), Mozilla Firefox (od wersji 30), Internet Explorer 9 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, Microsoft Edge;
c. włączona obsługa JavaScript i Cookies;
d. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader.

2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

 

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

1. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: https://www.panova.pl lub adresu dowolnej strony internetowej serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności .

2. W celu dokonania rejestracji w ramach usługi Newsletter należy wykonać następujące czynności:

a. wpisać poprawny adres e-mail w polu o nazwie „Newsletter;
b. zaznaczyć zgody oznaczone jako „obowiązkowe”;
c. kliknąć przycisk „Wyślij”.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera w formie
e-maila. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera w powyższym trybie jest równoznaczna w wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie otrzymywania Newslettera.

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

 

§ 6 Zasady świadczenia usług

Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

a. udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o działalności P.A. NOVA, informacje handlowe, informacje dla mediów, informacje dla inwestorów, oferty pracy itp.;
b. udostępnianie treści Regulaminu i Polityki Prywatności;
c. udostępnianie formularzy kontaktowych służących do składania przez Użytkowników zapytań lub zgłoszeń kierowanych do P.A. NOVA;
d. możliwość rejestracji adresu e-mail w celu korzystania z usługi Newsletter;
e. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników;
f. Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

 

§ 7 Zarządzanie treścią w Serwisie

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

2. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do serwisów internetowych.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityka Prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

 

§ 9 Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych P.A. NOVA zamieszczonych w Serwisie jest Administrator Serwisu.

3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Materiały publikowane w Serwisie nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu.

4. Administrator Serwisu zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screenscraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu.

 

§ 10 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

1. Użytkownik może złożyć reklamację do Administratora Serwisu dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie, funkcjonalności usługi Newsletter lub propozycję zmiany jego funkcjonalności poprzez wysłanie e-maila na adres: news_it@panova.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

 

§ 11 Odpowiedzialność

1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.

4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.

3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności