Zwiększenie wartości kontraktu z IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.11.2018 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz aneksu do umowy pomiędzy IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Zamawiającym a P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.

Na podstawie zawartego aneksu podwyższeniu uległo wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy o kwotę 6.474.462,36 PLN netto, do kwoty w wysokości 25.259.530,92 PLN netto (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 92/100 złotych).

Raport bieżący nr 32 dnia 06.11.2018