ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. został zawarty aneks do umowy kredytowej pomiędzy mBankiem S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą.
Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, została zawarta w dniu 05.07.2017 r. Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) w wysokości nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej Bank dokonał podwyższenia kwoty Kredytu do wysokości 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty Kredytu w terminie do dnia 28.06.2019 r. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia:
1) hipotekę umowną do kwoty 19.500.000,00 zł na nieruchomości w Kamiennej Górze i Rybniku,
2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 19.500.000,00 zł.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Raport bieżący nr 18/2018 z dn. 13.06.2018
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności