WYPŁATA PRZEZ KUKE S.A. ROSZCZENIA Z GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA NA RZECZ PKP S.A.

W imieniu Zarządu P.A. NOVA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informujemy, że do siedziby Emitenta wpłynęło wezwanie z dn. 23.02.2018 r. z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE S.A.”), w którym KUKE S.A. informuje o wypłacie na rzecz PKP S.A. kwoty w wysokości 3.885.000,00 zł z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW/GW/41/285/4004/2016 z dnia 12.08.2016 r. i równocześnie wzywa Emitenta do zapłaty w/w kwoty na rachunek KUKE S.A. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Emitent informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące bezzasadności roszczenia zgłoszonego przez PKP S.A. oraz że gotowy był zawrzeć porozumienie rozliczające wzajemne roszczenia PKP S.A. i Emitenta na warunkach omówionych przez Strony. Pomimo kilku spotkań negocjacyjnych, przed zawarciem ostatecznego porozumienia, PKP S.A. nieoczekiwanie przerwało negocjacje i zażądało od KUKE S.A. wypłaty kwoty gwarancji.

Zarząd Emitenta w celu ochrony dobrego imienia i majątku Spółki wystąpi do sądu z roszczeniem o uznanie kar naliczonych przez PKP S.A. za bezzasadne oraz z roszczeniami odszkodowawczymi wobec PKP S.A.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o ujęciu w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok rezerwy w kwocie 7.777.000,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość całości kary umownej naliczonej przez PKP S.A. w związku z realizacją kontraktu p.n. „Rewitalizacja dworca kolejowego Sosnowiec-Maczki (…)”, z której to kary 50% wartości było zabezpieczone wyżej opisaną gwarancją.

Raport bieżący nr 5/2018 z dn. 26.02.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności