PRZYJĘCIE OBLIGACJI DO DEPOZYTU KDPW

Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”), informuje, że Spółka powzięła w dniu 24 kwietnia 2018 roku informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przyjęciu do depozytu 200.000 szt. obligacji serii A, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Obligacje serii A zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLPANVA00047.
W ramach oferowanej emisji złożono zapisy na 340.911 szt. Obligacji na łączną kwotę 34.091.100 PLN. Inwestorom przydzielono łącznie 200.000 szt. Obligacji na kwotę 20.000.000 zł po dokonaniu proporcjonalnej redukcji zapisów. Stopa alokacji wyniosła 58,67%.
Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 3,8% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 23 kwietnia 2020 r.
Obligacje serii A zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) oraz BondSpot S.A. („ASO BondSpot”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot.

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 24.04.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności