Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. – dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest P.A. NOVA Spółką Akcyjną z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385 („Administrator”).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, a jeśli udzielono odrębnej zgody w formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a. obowiązujące przepisy prawa, a więc art. 221 Kodeksu pracy, który upoważnia do przetwarzania danych w celu zawarcia umowy o pracę w zakresie takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (telefon i e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
  b. zgoda kandydata, jeśli w CV, ofercie pracy lub liście motywacyjnym przekazywane są dobrowolne dane inne niż wymienione w pkt a) powyżej – np. wizerunek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
  c. prawnie uzasadniony interes Administratora, w zakresie danych wykorzystywanych w toku rozmowy kwalifikacyjnej lub testów kwalifikacyjnych, a także celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. W każdym czasie istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: kadry@panova.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dla celów rekrutacji, w której przelano zgłoszenie dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego. Jeśli natomiast wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb ewentualnych przyszłych rekrutacji wówczas, dane będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody. Dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której kandydat brał udział.

 6. Odbiorcą danych osobowych będą również: podmioty świadczące usługi pocztowe lub usługi kurierskie w przypadku kierowania do kandydata korespondencji związanej z rekrutacją, a także dostawcy, którym Administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (dostawy usług IT) – podmioty takie przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nimi umowy i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, kandydatowi przysługuje:
  a. prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 RODO;
  b. prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;
  c. prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO;
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. Dane osobowe kandydata do pracy będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 10. Dane osobowe kandydata nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany lub profilowaniu.

 11. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem elektronicznie poprzez adres e-mail Administratora: kadry@panova.pl, a także pocztą na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności