Investors relations

General Meeting of Shareholders

On this page you will find information on the dates and place of the general meeting, the agenda and draft resolutions with justifications, as well as other available materials related to the company’s general meetings

27.02.2022

Report - resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders
Attachement - resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders
Report - appointment of supervising persons
CVs of the members of the new Supervisory Board

17.05.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekt uchwały ZWZA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach

24.11.2022 r.

Raport - uchwały podjęte przez NWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA
Wybór członka Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

18.11.2022 r.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
CV - Piotr Zamora

28.10.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekt uchwały NWZA

21.06.2022 r.

Uchwały podjęte przez ZWZA
Uchwały podjęte przez ZWZA - załącznik
Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

26.05.2022 r.

Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2021
Srawozdanie z działalności Rady Nadzocrczej za 2021 rok
uchwały RN w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

25.05.2022 r.

Raport bieżący - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Zaktualizowana polityka wynagrodzeń
Uchwała RN w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Ocena sprawozdań finansowych za 2021 rok
uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

15.06.2021 r.

Report - resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders
Attachement - resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders
Report - appointment of supervising persons
CVs of the members of the new Supervisory Board

14.06.2021 r.

Report No. 17/2021 - Proposing a candidate for a member of the Issuer's Supervisory Board
CV - Paweł Ruka
Report No. 18/2021 - Proposing a candidate for a member of the Issuer's Supervisory Board
CV - Grzegorz Chłopek
Candidate's statement - Grzegorz Chłopek

11.06.2021 r.

Report No. 14/2021 - Proposing a candidate for a member of the Issuer's Supervisory Board
CV - Rafał Adamus
Report No. 15/2021 - Proposing a candidate for a member of the Issuer's Supervisory Board
CV - Agnieszka Bobkowska

We invite you to cooperate
with the guarantee of responsible partnership

REPORTS AND FINANCIAL DATA

RELATIONS WITH STOCK EXCHANGE INVESTORS

Beata Dworaczek-Straż
Head of the Administrative and Legal Department

35 years of responsible
partnership

What makes us stand out?

We build trust
on strong foundations

We are fully aware that the organizational culture co-determines the implementation of business plans and goals. That is why individual needs determine the direction of the development of our company, which is based on responsibility and full commitment at every stage of cooperation.